SATURDAY SCHEDULE
Time Program Name RJ Name
04:30:PM-05:00:PM: Saturday time on..Sony
05:00:AM-06:00:AM: Jeevan AmritShiva Bati
05:00:PM-06:00:PM: Paurakhi Haat Ha..Suresh
05:00:PM-06:00:PM: Yakana YakanaBiraj
06:00:AM-06:30:AM: Prabhat PheriOsho
06:30:AM-07:00:AM: Shyama ShyamaSongs
07:00:AM-07:30:AM: Patra Patrikama ..New reader
07:00:AM-08:00:AM: Krishi SandeshKrishna
07:30:AM-08:00:AM: Everest Bal Dhon..Sabina Shakya
08:00:AM-09:00:AM: SongsSongs
09:00:AM-10:00:AM: SunauloSongs
10:00:AM-11:00:AM: SunauloSongs
11:00:AM-12:00:AM: Artha SangitMarshal
12:00:AM-01:00:PM: Ghar SansarPratima